Dokumente për raportim e kontroll

 
File
National Guidance
 
Checklist Auto Kontroll Prokurimet Publike
 
File
National Guidance
 
Checklist Kategorite e per gjithshme dhe shpenzimet
 
pdf
National Guidance
 
Ligj nr. 138 dt. 22.12.2016 Trilaterali
 
File
National Guidance
 
MF Kushtet e Vecanta Programi Interreg IPA BNK Itali-Shqiperi-Mali Zi 2014-20
 
pdf
National Guidance
 
Udhezim nr. 34 dt 5.12.2019 TVSH
 
File
National Guidance
 
Udhezimi Nr. 35 date 21.09.2020 FH
 
File
National Guidance
 
Vkm trilaterali